Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymiOd 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikający ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po raz pierwszy w najbliższym czasie otrzymacie Państwo do wypełnienia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku, Zielonogórski Związek Gmin obejmujący swoim zasięgiem Miasto Zieloną Górę oraz Gminy Zielona Góra, Czerwieńsk i Świdnica, stanie się właścicielem odpadów komunalnych powstających w Waszych gospodarstwach domowych i zakładach pracy, a jednocześnie przestaną obowiązywać dotychczas zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych. 
To Związek dokona wyboru firmy wywozowej i zawrze z nią umowę na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości oraz wyposaży ją w odpowiednią ilość pojemników. Deklarując prowadzenie selektywnej zbiórki zapłacicie według niższej stawki. Właściciele domków jednorodzinnych otrzymywać będą worki na papier, tworzywa sztuczne (metale) i szkło. 
W zabudowie wielorodzinnej i zakładowej obowiązywać będzie pojemnikowy system zbierania odpadów surowcowych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra wysokość miesięcznej opłaty wyliczą mnożąc stawkę jednostkową przez ilość zamieszkałych na niej osób. W przypadku lokali użytkowych znajdujących się na nieruchomości mieszkaniowej oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wysokość opłaty ustala się zamawiając odpowiednią ilość pojemników danego rodzaju i mnożąc przez cenę jednorazowego opróżnienia oraz częstotliwość opróżnień w miesiącu. 
Deklarację, którą Państwo otrzymacie trzeba będzie wypełnić i podpisać, a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście do:
• Biura Zielonogórskiego Związku Gmin, które znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra,
• Urzędu Gminy Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra,
• Sołtysa wsi.
Deklarację trzeba będzie złożyć w terminie do dnia 15 maja 2013 r. Deklarację można złożyć także poprzez stronę internetową http://www.zzg.zgora.pl, na której można także pobrać druk deklaracji oraz zobaczyć wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji. 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w:
• Biurze Zielonogórskiego Związku Gmin (adres jak wyżej) pod numerami telefonów (68)322-91-13, 322-91-91, 322-91-00,
• Urzędzie Gminy Zielona Góra pod numerem telefonu (68)454-46-44,
W przypadku niewłaściwego wypełnienia deklaracja zostanie zweryfikowana przez Zielonogórski Związek Gmin, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Zielonogórskiego Związku Gmin www.zzg.zgora.pl na której są lub będą zamieszczone niezbędne informacje związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami.

 Więcej informacji na stronie www.gminazg.pl

Strona główna