Parafia Rzymsko-Katolicka
pw.¦wiêtego Miko³aja

Kancelaria Parafialna
Czynna w sobotê
9-10 i 15-16
codziennie, w uzasadnionych przypadkach
tel.: 68 3275121

Msza ¦wiêta
Niedziela:
8.00, 10.00, 12.00

Ksi±dz Kanonik Andrzej Warcha³

plan kolêdy 2018

og³oszenia duszpasterskie

ZOBACZ ZDJÊCIA KO¦CIO£A

Strona g³ówna